Handboek

In dit handboek vindt u een handig overzicht van alle praktische informatie over de Commerciële Club Leeuwarden

Voor het laatst bijgewerkt op 16-10-2017

1. Communicatie middelen

We maken gebruik van een website: http://www.cclweb.nl/

We hebben een email adres: info@cclweb.nl

We hebben een twitter account: @CCL058

We hebben een linkedin groep: http://www.linkedin.com/groups?gid=4184686&trk=group-name

We hebben een postbus: Postbus 77, 8900 AG Leeuwarden. 

2. Geschiedenis

Op 29 oktober 1949 is Zaken Centrum Leeuwarden gestart.
Op 22 september 1951 is de stichting Zakencentrum Leeuwarden opgericht.
Op 17 mei 1972 is de stichting omgezet in een vereniging onder dezelfde naam.
Op 13 januari 1986 is de naam van de vereniging gewijzigd in Commerciële Club Leeuwarden.
De Commerciële Club Leeuwarden is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 006359085 op het adres Stationsweg 4, 8911 AB Leeuwarden.

 3. Lidmaatschap

De Commerciële Club Leeuwarden is een vereniging.

Er zijn twee soorten lidmaatschappen:
- Het regulier lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap, niet overdraagbaar en je kunt je ook niet laten vervangen. Je kunt bij activiteiten waarbij introducees worden toegelaten, één introduce meenemen.
- Een bedrijfslidmaatschap is een lidmaatschap voor drie personen. Het bedrijf bepaalt zelf wie dat zijn en je kunt bij activiteiten waarbij introducees worden toegelaten, maximaal drie introducees meenemen.

De kosten voor een regulier lidmaatschap bedragen € 175,- per persoon per jaar.
De kosten voor een bedrijfslidmaatschap bedragen € 395,- per jaar.

Overige informatie
Het bestuur kan het lidmaatschap zonder opgaaf van reden weigeren. De contributie wordt eens per jaar aan het begin van het jaar geïncasseerd. U ontvangt daarvoor een factuur. Leden die tijdens het jaar lid worden betalen een prorata bedrag op basis van het aantal maanden. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email plaats te vinden voor het einde van het jaar. De contributie blijft bij opzegging verschuldigd voor het gehele jaar.

4. Gegevens van leden

Het ledenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de club.
Het ledenbestand wordt niet voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.
Leden kunnen de gegevens van leden gebruiken om in contact te komen met andere leden. De gegevens mogen niet worden gekopieerd en/of aan derden buiten de vereniging ter beschikking worden gesteld.
Het is ook niet toegestaan de gegevens van de leden te gebruiken voor commerciële mailings.

5. Toegang leden pagina’s

Een deel van de website is alleen toegankelijk voor leden.
Ieder lid ontvang een gebruikersnaam en wachtwoord.
Inloggen is mogelijk op basis van de gebruikersnaam of het email adres, en het wachtwoord.
Een verloren wachtwoord kan met behulp van de gebruikersnaam of het email adres via de website op worden gevraagd.
Bij problemen met het inloggen kan via het contactformulier ondersteuning worden gevraagd.

6. Profielpagina

Ieder lid heeft een profielpagina op de website.
Van leden wordt verwacht dat zij het profiel completeren, inclusief een foto van zichzelf, teneinde het mogelijk te maken dat leden onderling eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen.
De juistheid van de gegevens op de profielpagina zijn de verantwoordelijkheid van het lid zelf.

7. Bijeenkomsten

Bijeenkomsten worden aangekondigd op de website en door middel van een email aan alle leden.
In de aankondiging wordt aangegeven of aanmelding vooraf nodig is.
In de aankondiging wordt aangegeven of het mogelijk is introduees mee te nemen.
In de aankondiging wordt aangegeven of er kosten aan deelname verbonden zijn.
Aanmelding dient plaats te vinden door aanmelding op de website.
Indien besloten wordt na aanmelding toch niet te komen dan dient u zich via de website af te melden.
Afmelding op de dag zelf dient telefonisch door te worden gegeven aan een van de bestuursleden.
Betaling dient plaats te vinden voorafgaande aan de bijeenkomst.
Indien u zich niet afmeld, blijven de kosten verschuldigd.

8. Introducés

Het is mogelijk dat bij bijeenkomsten introducés toe worden gelaten.
Introducés dienen vooraf aan te worden gemeld voor een bijeenkomst.
Introducés zijn personen die overwegen lid te worden, maar eerst kennis willen maken met de activiteiten van de club.
Introducés kunnen door of namens het bestuur worden benaderd over het lidmaatschap van de club.
Het bestuur kan beperkingen opleggen aan het aantal keren dat iemand als introducé deel kan nemen.
Het bestuur kan een introducee zonder opgaaf van reden weigeren.

9. Badges

Bij bijeenkomsten wordt een badge met de naam van het lid en indien van toepassing de organisatie van het lid uitgereikt.
Leden dienen deze badge duidelijk zichtbaar te dragen.
Na afloop dient de badge in te worden geleverd.

10. Ereleden

De vereniging heeft de volgende ereleden:

  • Lute Spandaw
  • Pieter Tuinman
  • Rob Lijzenga
  • Ruud Glas

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

11. Bijzondere leden

Het bestuur kan niet leden onder bepaalde omstandigheden toegang verlenen tot de activiteiten van de club. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld bestuursleden van andere netwerk clubs, personen waarvan het bestuur graag zou zien dat zij lid worden of gezagsdragers die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de club.

12. Bestuur

Het bestuur vervult vacatures door onder de leden op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat.
Het bestuur geeft kandidaat bestuursleden de mogelijkheid om deel te nemen  aan de bestuursvergaderingen teneinde een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de kandidaatstelling.
Het bestuur draagt het nieuwe bestuurslid voor aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur werkt met een rooster van aftreden waarbij een termijn van vier jaar wordt gehanteerd. Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig af. En maximaal drie bestuursleden treden gelijktijdig af.
Er is geen beperking aan het aantal keren dat een bestuurslid herkiesbaar is.

 Mist u informatie in deze handleiding? Stuur dan een reactie via het contactformulier op de website.